Πληρωμή Συνδρομής-Χορηγίας

Σύντομα θα παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του συλλόγου να πληρώσουν ηλεκτρονικά τη συνδρομή τους.